My denim shorts got him throbbing so I blew him POV